Instrukcja do tabeli
z zestawieniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las ze zmianami dostępne jest w tabeli - wyłącznie w zakresie kierunków zagospodarowania przestrzennego - w wersji aktualnej z ostatnimi zmianami.

2. Studium oznaczone jest numerem 1, zmiany Studium - numerami 1.1, 1.2 itd.

3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i ich zmiany (zwane dalej „planami”) pogrupowane są w tabeli według miejscowości.

4. W danej miejscowości plany zamieszczone są według dat uchwalenia przez Radę Gminy.

5. Plany tzw. pierwotne na danym terenie oznaczone są czcionką pogrubioną i oznaczone kolejnymi numerami - w danej miejscowości zawsze od numeru 1.

6. Zmiany planów lub nowe plany w granicach terenów objętych planami pierwotnymi zamieszczone są pod planami pierwotnymi, według dat uchwalenia przez Radę Gminy, i oznaczone odpowiednio kolejnymi numerami za numerem planu pierwotnego (np. 1.1, 3.2 itp.).

7. Nowe plany, zmiany planów lub zmiany Studium będą dopisywane w tabeli z odpowiednią kolejną numeracją.

8. Dane przestrzenne (pliki GML) dotyczące planów miejscowych uchwalonych przed dniem 31.10.2020 r. będą systematycznie uzupełniane.

9. Rysunki dla planów miejscowych uchwalonych przed dniem 31.10.2020 r. udostępniane w plikach GeoTIFF prezentowane są w wersji ustandaryzowanej, dotępne są również w Systemie Informacji Przestrzennej Gminy.
Osobami do kontaktu w sprawie tabeli są:
Adrian Karwat, Daria Tomaszewska
Gminna Pracownia Urbanistyczna
Urząd Gminy Suchy Las
tel. 61 8926 509
e-mail: [email protected], [email protected]
 
wersja z 30.06.2022 r.  
Lp Nazwa Nr Uchwały Rady Gminy Suchy Las  Data uchwalenia Dz. Urz. Woj. Wlkp.        z dnia, nr, poz. Obowiązuje od Rok uchwalenia Teren objęty Uwagi Miejscowość Tekst uchwały Rysunek Legenda GeoTIFF GML Pokaż w Geoportal
ZBIÓR APP DLA SUiKZP
 
 
1 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gm. Suchy Las LXV/349/98 18.06.1998  - - 1998 Gmina Suchy Las   Gmina Suchy Las PONIŻEJ PONIŻEJ - - - -
1.1 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego gminy Suchy Las XLIV/424/2001 12.07.2001 - - 2001 Gmina Suchy Las   Gmina Suchy Las PONIŻEJ PONIŻEJ - - - -
1.2 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego gminy Suchy Las L/428/2006 23.02.2006 - - 2006 Gmina Suchy Las   Gmina Suchy Las PONIŻEJ PONIŻEJ - - - -
1.3 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego gminy Suchy Las XXXVIII/351/2009 02.09.2009 - - 2009 Gmina Suchy Las   Gmina Suchy Las PONIŻEJ PONIŻEJ - - - -
1.4 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego gminy Suchy Las XXXII/309/13 07.03.2013 - - 2013 Gmina Suchy Las   Gmina Suchy Las PONIŻEJ PONIŻEJ - - - -
1.5 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenego gminy Suchy Las XI/116/15 29.10.2015 - - 2015 Gmina Suchy Las   Gmina Suchy Las PONIŻEJ PONIŻEJ - - - -
1.6 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las  XXIII/245/16 27.10.2016 - 27.10.2016 2016 Gmina Suchy Las Obowiązuje do 28.10.2021 r. Gmina Suchy Las KIERUNKI TEKST UJEDNOLICONY W PDF KIERUNKI RYSUNEK UJEDNOLICONY W PDF - - GML -
1.7 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las  XXXVIII/424/21 - link do uchwały 28.10.2021 - 28.10.2021 2021 Gmina Suchy Las   Gmina Suchy Las UWARUNKOWANIA TEKST UJEDNOLICONY W PDF UWARUNKOWANIA  RYSUNEK UJEDNOLICONY W PDF LEGENDA RYSUNEK UWARUNKOWANIA GEOTIFF CAŁY GML -
RYSUNEK UWARUNKOWANIA GEOTIFF DOCIĘTY DO GRANIC GMINY
KIERUNKI TEKST UJEDNOLICONY W PDF KIERUNKI RYSUNEK UJEDNOLICONY W PDF LEGENDA RYSUNEK KIERUNKI GEOTIFF CAŁY
RYSUNEK KIERUNKI GEOTIFF DOCIĘTY DO GRANIC GMINY
ZBIÓR APP DLA MPZP
 
SUCHY LAS
Lp Nazwa Nr Uchwały Rady Gminy Suchy Las  Data uchwalenia Dz. Urz. Woj. Wlkp.        z dnia, nr, poz. Mpzp obowiązuje od Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi Miejscowość Tekst uchwały Rysunek mpzp Legenda GeoTIFF GML Pokaż w Geoportal
1 Mpzp Suchy Las, rejon ul. Sprzecznej i Mokrej XXVIII/151/95 1.12.1995 z 1995 r. nr 15 poz.119  1995 1995 Rejon ul. Sprzecznej 
i Mokrej
Obowiązuje w części nieobjętej planem nr 1.3 Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
1.1 Zmiana mpzp Suchego Lasu rejon ul.Sprzecznej i Mokrej dla działek o nr ewid. 891/33, 891/34, 891/35, 891/36 XIV/130/99 05.08.1999 z dnia 03.09.1999 nr 61 poz. 1286  17.09.1999 1999 Rejon ulic Sprzecznej
i Mokrej dla działek o nr ewid. 891/33, 891/34, 891/35, 891/36
Plan przykryty mpzp pod poz. 1.3 Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML - `
1.2 Zmiana mpzp Suchego Lasu - rejon ul. Sprzecznej i Mokrej dla działki nr ewid. 891/7 XXXIII/320/2000 23.11.2000 z dnia 04.12.2000 nr 85 poz. 1138  18.12.2000 2000 Rejon ulic Sprzecznej
i Mokrej dla działki nr ewid. 891/7
Plan przykryty mpzp pod poz. 1.3 Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML -
1.3 Mpzp Suchy Las – teren zabudowy usługowo-przemysłowej w rejonie ulic Sprzecznej i Mokrej XXXVII/415/21 30.09.2021 z dnia 25.10.2021 poz. 7874 25.11.2021 2021 Rejon ulic Sprzecznej i Mokrej   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
2 Zmiana mpzp wsi Suchy Las rejon ulic Leśnej i Sprzecznej działki nr ewid. 172 i 173/3 L/258/97 10.04.1997 z dnia 02.06.1997 Nr. 11 poz. 85  16.06.1997 1997 Planem obejmuje się rejon ulic Leśnej i Sprzecznej działki nr. ewid. 172 i 173/3   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
3 Mpzp Suchego Lasu rejon ul. Jagodowej i Rolnej LII/272/97 15.05.1997 z dnia 23.06.1997 nr. 13 poz. 96  7.07.1997 1997 Rejon ul. Jagodowej i Rolnej Obowiązuje w części nieobjętej planami nr 3A, 3.2, 3.15, 3.17, 3.19 Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
3A Mpzp Suchy Las - rejon ulic Jagodowej i Rolnej II – część II XI/140/19 26.09.2019 14.10.2019                    poz. 8631 29.10.2019 2019 Rejon ul. Jagodowej i Rolnej   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
3.1 Zmiana mpzp Suchego Lasu rejon ul. Jagodowej i Rolnej XXXII/298/2000 26.10.2000 z dnia 13.11.2000 nr 78 poz. 1044  27.11.2000 2000 Rejon ul. Jagodowej i Rolnej Plan przykryty planem nr 3A Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF BEZ RYSUNKU - - - -
3.2 Zmiana mpzp Suchego Lasu rejon ul. Jagodowej i Rolnej XXXVIII/329/2005 19.05.2005 z dnia 18.07.2005            nr 108 poz.2997  17.08.2005 2005 Rejon ul. Jagodowej i Rolnej   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF BEZ RYSUNKU - - GML -
3.3 Zmiana mpzp miejscowości Suchy Las, rejon ul. Jagodowej i Rolnej dla obszaru działki nr ewid. 533/1 XXVII/245/2000 01.06.2000 z dnia 19.06.2000 nr 43 poz. 507  3.07.2000 2000 Rejon ul. Jagodowej i Rolnej dla obszaru działki o nr ewid. 533/1 Plan przykryty planem nr 3A Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF - - - -
3.4 Mpzp w miejsc. Suchy Las na obszarze działki nr ewid. 493/2 i części działki nr ewid. 494 przy ul. Jagodowej i Powstańców Wlkp. XLII/401/2001 26.04.2001 z dnia 04.05.2001 nr 47 poz 793  18.05.2001 2001 Działki nr ewid. 493/2
i części działki nr ewid. 494 przy ul. Jagodowej
i Powstańcó Wlkp.
Plan przykryty planem nr 3A Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF - - - -
3.5 Zmiana mpzp Suchego Lasu, rejon ul. Jagodowej i Rolnej na terenie działek o nr ewid. 247/2, 248/5, 253/2 i 253/3 LXIII/588/2002 10.10.2002 z dnia 21.10.2002 nr 128 poz 3544  4.11.2002 2002  Rejon ul. Jagodowej i Rolnej na terenie działek o nr ewid. 247/2, 248/5, 253/2 i 253/3 Plan przykryty planem nr 3.19 Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF - - - -
3.6 Zmiana Mpzp Suchego Lasu rejon ul. Jagodowej i Rolnej IX/79/2003 22.05.2003 z dnia 27.06.2003 nr 110 poz 2033  11.07.2003 2003 Rejon ul. Jagodowej i Rolnej Plan przykryty planem nr 3A Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF - - - -
3.7 Mpzp w miejscowości Suchy Las na terenia działek o nr ewid. 561/13, 561/14 oraz część działek o nr ewid. 562/4, 599, 600 XIV/114/2003 28.08.2003 z dnia 17.10.2003 nr 163 poz 3048  31.10.2003 2003 Dzaiałek o nr ewid. 561/13, 561/14 oraz część działek o nr ewid. 562/4, 599, 600 Plan przykryty planem nr 3A Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF - - - -
3.8 Zmiana mpzp Suchego Lasu rejon ul. Jagodowej i Rolnej dla działki o nr ewid. 543/10 XLIII/362/2005 06.10.2005 z dnia 22.11.2005 nr 160 poz. 4311  22.12.2005 2005  Rejon ul. Jagodowej i Rolnej dla działki o nr ewid. 543/10 Plan przykryty planem nr 3A Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF - - - -
3.9 Mpzp Suchy Las na terenie część działki o nr ewid. 561/11 XLVIII/411 19.01.2006 z dnia 16.03.2006 nr 36 poz. 1003  15.04.2006 2006 Teren część działki o nr ewid. 561/11 Plan przykryty planem nr 3A Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF - - - -
3.10 Mpzp w Suchym Lesie na terenia działki o nr ewid. 404/2 LV/477/2006 20.07.2006 z dnia 20.11.2006 nr 142 poz. 3475  20.12.2006 2006 Działka o nr ewid. 404/2 Plan przykryty planem nr 3A Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF - - - -
3.11 Zmiana mpzp Suchego Lasu rejon ul. Jagodowej i Rolnej dla działki o nr ewid. 255 XXVII/228/2008 20.11.2008 z dnia 29.12.2008 nr 255 poz 4661  28.01.2009 2008 Teren przy ul. Mlodzieżowej działka o nr ewid. 255 Plan przykryty planem nr 3A Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF - - - -
3.12 Zmiana Mpzp Suchego Lasu rejon ul. Jagodowej i Rolnej dla działek o nr ewid.  534/5, 534/6, 540, 541, 542/1, 545/7, 545/10, 545/11 XLIX/455/2010 27.05.2010 z dnia 06.08.2010 nr 156 poz. 2963  5.09.2010 2010 Rejon ul. Jagodowej i Rolnej dla działek o nr ewid.  534/5, 534/6, 540, 541, 542/1, 545/7, 545/10, 545/11 Plan przykryty planem nr 3A Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF - - - -
3.13 Mpzp Suchy Las na terenie działek o nr ewid. 533/4, 545/4, 545/5 LIV/513/2010 28.10.2010 z dnia 31.12.2010 nr 269 poz. 5247  30.01.2011 2010 Działki o nr ewid. 533/4, 545/4, 545/5 Plan przykryty planem nr 3A Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF - - - -
3.14 Zmiana mpzp Suchego Lasu rejon ul. Jagodowej i Rolnej na terenie działek o nr ewid. 313/16, 313/17, 313/8, 313/12, 315/1, 315/4, 316/1, 317/1, 317/2, 318/4, 319/6, 319/8, 319/10, 319/11 i część działki o nr ewid. 314 i 318/2 XXXI/298/13 28.02.2013 z dnia 24.04.2013
poz. 3220 
24.05.2013 2013 Rejon ul. Jagodowej i Rolnej na terenie działek o nr ewid. 313/16, 313/17, 313/8, 313/12, 315/1, 315/4, 316/1, 317/1, 317/2, 318/4, 319/6, 319/8, 319/10, 319/11 i część działki o nr ewid. 314 i 318/2 Plan przykryty planem nr 3A Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF - - - -
3.15 Mpzp Suchy Las rejon ulic Jaśminowej
i Zwolenkiewicza
XXXV/329/13 23.05.2013 z dnia 17.07.2013
poz. 4612 
31.07.2013 2013 Rejon ulic Jaśminowej
i Zwolenkiewicza
  Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
3.16 Mpzp w miejscowości Suchy Las na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 279/3 i 279/6 XXIV/263/16 24.11.2016  z dnia 13.12.2016             poz. 7894 27.12.2016 2016 działki nr ew. 279/3 i 279/6 przy ulicy Rolnej Plan przykryty planem nr 3A Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF - - - -
3.17 Mpzp Suchy Las - rejon ulic Wojciecha Boguslawskiego i Rolnej XXXV/377/17 31.08.2017 z dnia 3.10.2017
poz. 6248
17.10.2017 2017 Teren w rejonie skrzyżowania ulic Wojciecha Bogusławskiego i Rolnej   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
3.18 Mpzp Suchy Las – rejon ulic Młodzieżowej i Modrakowej XLVII/515/18 30.08.2018 17.09.2018
poz. 7083
02.10.2018 2018 rejon ulic Młodzieżowej i Modrakowej Plan przykryty planem nr 3A Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF - - - -
3.19 Mpzp Suchy Las – rejon ulic Jagodowej i Rolnej II – część I XLVIII/545/18 27.09.2018 16.10.2018
poz. 7928
31.10.2018 2018 rejon ulic Rolnej i Obornickiej   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
4 Mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej prz ul. Mokrej - dz. nr ewid. 894 LIX/317/98 12.02.1998 z dnia 13.03.1998 nr 4    poz. 50  27.03.1997 1998 Działka przy ul. Mokrej
nr ewid. 894
  Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
5 Zmiana mpzp Suchy Las, rejon ul. Leśnej i Sprzecznej dla działek nr ewid. 838/7, 838/8, 838/9, 838/10, 839/2, 839/6 oraz części działek nr ewid. 840/2, 841/2 przy ul. Stara Droga LXIII/331/98 14.05.1998 z dnia 15.06.1998 nr 11      poz. 104  29.06.1998 1998 Rejon ul. Leśnej i Sprzecznej dla działek nr ewid. 838/7, 838/8, 838/9, 838/10, 839/2, 839/6 oraz części działek nr ewid. 840/2, 841/2 przy ul. Stara Droga Obowiązuje w części nieobjętej planem nr 5.1 Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
5.1 Mpzp w miejscowości Suchy Las na terenie działki o numerze ewidencyjnym 839/15  LII/556/14 20.10.2014 z dnia 15.01.2015
poz. 269  
28.01.2015 2014 Działka o numerze ewidencyjnym 839/15   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
6 Zmiana mpzp terenów mieszkaniowo-usługowych Suchy Las - Południowy Zachód (część działki nr ewid. 572) LXV/350/98 18.06.1998 z dnia 20.07.1998 nr 15    poz. 186  3.08.1998 1998 Część działki nr ewid. 572 - Suchy Las - Południowy Zachód   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
7 Mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Suchym Lesie przy ul. Mokrej - ul. Leśnej dz. nr ewid. 896  XIV/129/99 05.08.1999 z dnia 15.09.1999 nr 65 poz. 1319  29.09.1999 1999 Rejon ul. Mokrej - ul. Leśnej działki o nr ewid. 896 Obowiązuje w części nieobjętej planami nr od 7.1 do 7.3 Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
7.1 Zmiana mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Suchym Lesie prz ul. Mokrej - ul. Leśnej dz. nr ewid. 896 XV/143/99 26.08.1999 z dnia 15.09.1999 nr 65    poz. 1320  29.09.1999 1999 Rejon ul. Mokrej - ul. Leśnej działki o nr ewid. 896   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF BEZ RYSUNKU - - GML -
7.2 Zmiana Mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Suchym Lesie przy ul. Mokrej - ul. Leśnej dz. nr ewid. 896, oraz mpzp Suchego Lasu rejon ul. Sprzecznej i Mokrej dla działki nr ewid. 891/7 - na terenie działek o nr ewid. 891/40 i 896/1 w Suchym Lesie V/45/2003 30.01.2003 z dnia 28.02.2003 nr 30     poz 572  14.03.2003 2003 Rejon ul. Mokrej - ul. Leśnej dz. nr ewid. 896, oraz rejon ul. Sprzecznej i Mokrej dla działki nr ewid. 891/7 - na terenie działek o nr ewid. 891/40 i 896/1   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
7.3 Zmiana mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Suchym Lesie przy ul. Mokrej - ul. Leśnej dz. nr ewid. 896 na terenie działek o nr ewid. 896/91, 896/92, 896/93, 896/94 i 896/95 XII/103/2003 17.07.2003 z dnia 01.10.2003 nr 155 poz 2915  15.10.2003 2003 Rejon ul. Mokrej - ul. Leśnej dz. nr ewid. 896 na terenie działek o nr ewid. 896/91, 896/92, 896/93, 896/94 i 896/95   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
8 Mpzp Suchy Las rejon ul. Polnej i Mokrej XXXII/307/2000 26.10.2000 z dnia 14.11.2000 nr 79    poz. 1057  28.11.2000 2000 Rejon ulic Polnej i Mokrej   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
9 Zmiana mpzp terenów mieszkaniowo-usługowych Suchy Las - Południowy Zachód na terenie działki o nr ewid. 461/1 w Suchym Lesie XXXI/287/2000 05.10.2000 z dnia 25.10.2000 nr 73     poz 983  8.11.2000 2000 Działka o nr ewid. 461/1
w Suchym Lesie
  Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
10 Mpzp miejscowości Suchy Las  rejon Aleksandrowo - Północny Wschód XLVIII/449/2001 18.10.2001 z dnia 15.11.2001 nr 139 poz 2789  29.11.2001 2001 Rejon Aleksandrowo-Północny Wschód Obowiązuje     w części nieobjętej planami nr od 10.1 do 10.3 Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
10.1 Mpzp Suchy Las na terenie działki o nr ewid. 103 XXV/211/2004 13.05.2004 z dnia 30.06.2004 nr 100 poz. 2012  30.07.2004 2004 Teren działko o nr ewid. 103   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
10.2 Mpzp w miejsc. Suchy Las na terenie działek
o nr ewid. 91/1, 91/2, 91/3, 91/4 i 91/5
LIV/465/2006 22.06.2006 z dnia 11.09.2006 nr 142 poz. 3472  11.10.2006 2006  Teren działek o nr ewid. 91/1, 91/2, 91/3, 91/4 i 91/5   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
10.3 Mpzp w miejsc. Suchy Las na terenie działki
o nr ewid. 104/1
XII/93/2007 30.08.2007 z dnia 15.11.2007  nr 162 poz. 3504  15.12.2007 2007 Działka o nr ewid. 101/4   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
11 Mpzp w miejsc. Suchy Las - rejon
ul. Nektarowej
XLIX/467/2001 15.11.2001 z dnia 03.12.2001 nr 149, poz. 3112  17.12.2001 2001 Rejon ul. Nektarowej Obowiązuje w części nieobjętej planami nr od 11.1 do 11.7 Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
11.1 Mpzp w miejsc. Suchy Las dla działki o nr ewid. 312/14 XXXIX/341/2005 16.06.2005 z dnia 26.07.2005 nr 113 poz. 3059  25.08.2005 2005 Działka o nr ewid. 312/14 Obowiązuje w części nieobjętej planem nr 3A Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
11.2 Zmiana mpzp miejsc. Suchy Las - rejon ulicy Nektarowej dla działki o nr ewid. 366/8 XII/94/2007 30.08.2007 z dnia 17.12.2007 nr 201 poz. 4612  16.01.2008 2007 Rejon ulicy Nektarowej dla działki o nr ewid. 366/8   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
11.3 Zmiana mpzp Suchy Las rejon ul. Nektarowej dla działki o nr ewid. 379/6 XXIV/196/2008 28.08.2008 z dnia 06.10.2008 nr 168 poz. 2816  5.10.2008 2008  ul. Nektarowej dla działki o nr ewid. 379/6   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
11.4 Zmiana mpzp Suchego Lasu rejon ul. Nektarowej dla działek o nr ewid. 328/1, 328/2, 327/11, 327/12, 328/16, 328/19, 328/20, 328/21 XLV/408/2010 28.01.2010 z dnia 16.04.2010 nr 74    poz. 1493  16.05.2010 2010 Rejon ul. Nektarowej dla działek o nr ewid 328/1, 328/2, 327/11, 327/12, 328/16, 328/19, 328/20, 328/21   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
11.5 Mpzp w miejscowości Suchy Las na terenie działki o nr ewid. 311/5 XXIX/320/17 30.03.2017 z dnia 25.04.2017 r. poz. 3489 25.05.2017 2017 Działka o nr ewid. 311/5    Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
11.6 Mpzp Suchy Las - rejon ulic Szkolnej, Nizinnej i Kwiatowej XXXIII/371/17 27.07.2017 z dnia 2.08.2017 r.            poz. 5333 02.09.2017 2017 Teren w rejonie ulic Szkolnej, Nizinnej i Kwiatowej    Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
11.7 Mpzp Suchy Las - rejon ulic Promienistej, Borówkowej i Powstańców Wielkopolskich X/126/19  29.08.2019 z dnia 30.09.2019 poz. 8080 31.10.2019 2019 Rejon ulic Promienistej, Borówkowej i Powstańców Wielkopolskich   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
12 Zmiana mpzp Suchego Lasu rejon ul. Leśnej i Sprzecznej, na terenie działek o nr ewid. 860/23, 860/24, 860/25, oraz części działek o nr ewid. 860/26, 843/11 i 844/2 LI/488/2001 13.12.2001 z dnia 10.01.2002 nr 4     poz. 179  24.01.2002 2001  Rejon ul. Leśnej i Sprzecznej, na terenie działek o nr ewid. 860/23, 860/24, 860/25, oraz części działek o nr ewid. 860/26, 843/11 i 844/2 Obowiązuje w części nieobjętej planem nr 12.1  Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
12.1 Mpzp w miejscowości Suchy Las na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 860/23, 860/24, 860/34, 860/36, 860/37 i części działki o numerze ewidencyjnym 860/35 V/39/15 31.03.2015 z dnia 5.05.2015 r.            poz. 3035 19.05.2015 2015 Teren działek o numerach ewidencyjnych: 860/23, 860/24, 860/34, 860/36, 860/37 i części działki o numerze ewidencyjnym 860/35   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
13 Mpzp w Suchym Lesie na terenie działek
o nr ewid. 860/16 i 860/17
VII/58/2003 20.03.2003 z dnia 14.04.2003 nr 60 poz. 1118  28.04.2003 2003 Działki o numerze ewidencyjnym 860/16 i 860/17   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
14 Mpzp Suchego Lasu rejon ul. Aroniowej
i Malinowej
X/90/2003 12.06.2003 z dnia 09.07.2003 nr 121 poz. 2259  23.07.2003 2003 Rejon ul. Aroniowej
i Malinowej
  Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
15 Mpzp Suchy Las - Nowy Rynek XXI/181/2004 15.01.2004 z dnia 24.02.2004 nr 21    poz. 616  9.03.2004 2004 Suchy Las - Nowy Rynek   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
16 Mpzp Suchy Las rejon ulic Stara Droga
i Wierzbowa
XXII/200/2004 11.03.2004 z dnia 21.04.2004 nr 52    poz. 1210  5.05.2004 2004 Rejon ulic Stara Droga
i Wierzbowa
  Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
17 Mpzp Suchy Las rejon ul. Diamentowej XLI/352/2005 18.08.2005 z dnia 07.11.2005 nr 154 poz. 4198  21.11.2005 2005 ul. Diamentowa Obowiązuje w części nieobjętej planem nr 17A Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
17A Mpzp Suchy Las, rejon ulicy Diamentowej II X/125/19  29.08.2019 z dnia 30.09.2019         poz. 8057 31.10.2019 2019 ul. Diamentowa Wskazanie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
17.1 Zmiana mpzp Suchy Las rejon ul. Diamentowej dla działki o nr ewid. 621/2 XXVII/227/2008 20.11.2008 z dnia 29.12.2008 nr 255 poz. 4660  28.01.2009 2008 ul. Diamentowa dla działki
o nr ewid. 621/2
plan przykryty planem nr 17A Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF - - - -
17.2 Zmiana mpzp Suchy Las rejon ul. Diamentowej dla działek o nr ew. 785/1 i 786/3 XLV/409/2010 28.01.2010 z dnia 16.04.2010 nr 74    poz. 1494  16.05.2010 2010 Rejon ul. Diamentowej dla działek o nr ew. 785/1 i 786/3 plan przykryty planem nr 17A Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF - - - -
17.3 Mpzp w miejscowości Suchy Las na terenie działki o numerze ewidencyjnym 619/2 XLIX/516/14 12.06.2014 z dnia 12.08.2014
poz. 4506 
28.08.2014 2014 Działka o numerze ewidencyjnym 619/2 plan przykryty planem nr 17A Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF - - - -
17.4 Mpzp w miejscowości Suchy Las w rejonie ulic Sucholeskiej i Powstańców Wielkopolskich - etap I LII/555/14 30.10.2014 z dnia 15.01.2015
poz. 268 
28.01.2015 2014 Rejon ulic Sucholeskiej           i Perłowej plan przykryty planem nr 17A Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF - - - -
18 Mpzp Suchy Las rejon ul. Strażackiej
i Dębowej
XLVIII/410/2006 19.01.2006 z dnia 16.03.2006 nr 36     poz 1002  15.04.2006 2006 Rejon ul. Strażackiej
i Dębowej
  Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
19 Mpzp Suchy Las rejon ulic Stefańskiego
i Szkółkarskiej
LI/433/2006 16.03.2006 z dnia 12.05.2006 nr 70    poz. 1765  11.06.2006 2006 Rejon ul. Stefańskiego
i Szkółkarskiej
Obowiązuje w części nieobjętej planami nr 19.1, 19.4. 19.5, 19.6, 19.7 Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
19.1 Mpzp Suchy Las w rejonie ul. Szkółkarskiej, Jagodowej, Stefańskiego i Zachodniej XXXVI/320/2009 25.06.2009 z dnia 26.08.2009 nr 157 poz. 2694  25.09.2009 2009 Rejon ul. Szkółkarskiej, Jagodowej, Stefańskiego
i Zachodniej
  Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
19.2 Mpzp Suchy Las na terenie działek o nr ewid. 528/3, 528/6, 528/7, 528/8, 528/9, 529/12 i 529/14 XII/98/11 29.09.2011 z dnia 02.11.2011 nr 294 poz. 4748  2.12.2011 2011  Teren działek o nr ewid. 528/3, 528/6, 528/7, 528/8, 528/9, 529/12 i 529/14 plan przykryty planem nr 19.6 Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF - - - -
19.3 Mpzp Suchy Las na terenie działki o nr ewid. 527/8 XXVIII/253/12 29.11.2012 z dnia 21.01.2013
poz. 707 
4.02.2013 2013 Działka o nr ewid. 527/8 plan przykryty planem nr 19.6 Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF - - - -
19.4 Mpzp w miejscowości Suchy Las na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 593/6 i 594/5 i części działki o numerze ewidencyjnym 532/9 VI/51/15 23.04.2015 z dnia 16.06.2015              poz. 3827  30.07.2015 2015 Teren działek o nr ewid.: 593/6 i 594/5 i części działki o nr ewid. 532/9   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
19.5 Mpzp w miejscowości Suchy Las na terenie działki o numerze ewidencyjnym 472/42                  VII/57/15 28.05.2015 z dnia 10.06.2015              poz. 3714 24.06.2015 2015 Teren działki o nr ewid. 472/42   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
19.6 Mpzp Suchy Las - obszar pomiędzy ulicami Jagodową, Szkółkarską i Stefańskiego          IV/45/19 31.01.2019 z dnia 21.02.2019              poz. 1983 08.03.2019 2019 Obszar pomiędzy ulicami Jagodową, Szkółkarską i Stefana Stefańskiego      plan przykryty w części planem nr 19.7 Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
19.7 Mpzp Suchy Las – fragment obszaru pomiędzy ulicami Szkółkarską i Stefana Stefańskiego XXVII/301/20 10.12.2020 z dnia 29 grudnia 2020 poz. 10148 29.01.2021 2020 Obszar pomiędzy ulicami Szkółkarską i Stefana Stefańskiego   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
20 Mpzp Suchy Las- rejon ul. Fortecznej II LVII/502/2006 21.09.2006 z dnia 14.11.2006 nr 172 poz. 3974  14.12.2006 2006 Rejon ul. Fortecznej II Obowiązuje w części nieobjętej planem nr 20.1 Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
20.1 Mpzp Suchy Las - rejon ulic Stromej, Tarasowej, Widokowej i Na Stoku XXXV/376/17 31.08.2017 z dniqa 11.09.2017 r.        poz. 5887 25.09.2017 2017 rejon ul. Stromej    Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
21 Mpzp Suchy Las - rejon ul. Fortecznej I XII/92/2007 30.08.2007 z dnia 14.12.2007 nr 200 poz. 4582  13.01.2008 2007 ul. Forteczna I   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
22 Mpzp Suchy Las na terenie działek o nr ewid. 140/15, 140/16, 131/12, 131/13, 136/11, 136/12 XVI/122/2007 29.11.2007 z dnia 06.02.2008 nr 6     poz. 116  7.03.2008 2008 Działki o nr ewid. 140/15, 140/16, 131/12, 131/13, 136/11, 136/12   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
23 Mpzp Suchy Las na terenie działki o nr ewid. 191/13 XXI/179/2008 24.04.2008 z dnia 27.06.2008 nr 104 poz. 1939  27.07.2008 2008 Działka o nr ewid. 191/13   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
24 Mpzp Suchy Las dla działek o nr ewid. 1052/1, 1052/3, 1052/4, 1052/5, 1052/6, 1052/7, 1052/8, 1052/9, 1052/10, 1052/11, 1052/12, 1053, 1064, 1066 oraz dla części działki o nr ewid. 1067 XLI/369/09 29.10.2009 z dnia 12.01.2010 nr 4     poz. 94  11.02.2010 2010 Działki o nr ewid. 1052/1, 1052/3, 1052/4, 1052/5, 1052/6, 1052/7, 1052/8, 1052/9, 1052/10, 1052/11, 1052/12, 1053, 1064, 1066 oraz dla części działki o nr ewid. 1067 Obowiązuje w części nieobjetej planem nr 24.1 Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
24.1 Mpzp Suchy Las, rejon ulicy Bogusławskiego - Północny Wschód XXIV/262/16 24.11.2016 z dnia 12.12.2016           poz. 7884 26.12.2016 2016 Działki o nr ewid.: 1052/1 (część), 1052/3, 1052/7, 1052/8, 1052/9, 1052/10, 1052/12, 1052/14 (część) 1052/15, 1052/16, 1052/17, 1052/18 (część), 1052/19, 1052/20, 1053 (część)    Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W JPG LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
25 Mpzp Suchy Las rejon ulic Obornickiej, Nektarowej i Fortecznej XLIX/454/10 27.05.2010 z dnia 06.08.2010 nr 156 poz 2962  5.09.2010 2010 Rejon ulic Obornickiej, Naktarowej i Fortecznej Obowiązuje w części nieobjetej planami nr od 25.1 do 25.2 Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
25.1 Zmiana mpzp Suchy Las rejon ul. Obornickiej, Nektarowej i Fortecznej XXXVII/363/13 15.07.2013 z dnia 21.08.2013
poz. 4979 
4.09.2013 2013 Rejon ul. Obornickiej, Nektarowej i Fortecznej   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
25.2 MPZP w miejscowości Suchy Las na terenie działki o numerze ewidencyjnym 217/8 IV/42/19 31.01.2019 z dnia 21.03.2019
poz. 1980
23.03.2019 2019 Działka o nr ewid. 217/8 Wskazanie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
26  Mpzp Suchy Las – rejon ulic Wierzbowej
i Warsztatowej
LI/539/14 25.09.2014 z dnia 17.11.2014
poz. 6097  
01.12.2014 2014 Rejon ulic Wierzbowej
i Warsztatowej
  Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
27 Mpzp w miejscowości Suchy Las w rejonie ulic Sucholeskiej i Powstańców Wielkopolskich - etap II XVIII/191/16 28.04.2016 z dnia 12.05.2016
poz. 3345
27.05.2016 2016 Rejon ulic Sucholeskiej, Powstańców Wielkopolskich, Truskawkowej i Jeżynowej   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
28 Mpzp Suchy Las - rejon ulic Jaśminowej i Zwolenkiewicza II XLIX/560/18 18.10.2018 z dnia 14.11.2018
poz. 8866
29.11.2018 2018 Rejon ulic Jaśminowej
i Zwolenkiewicza
Wskazanie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
29 Mpzp Suchy Las - obszar pomiędzy ulicami Leśną, Bogusławskiego i Strażacką IV/44/19 31.01.2019 z dnia 21.02.2019
poz. 1982
23.03.2019 2019 Rejon ulic Leśnej, W. Bogusławskiego i Strażackiej   Suchy Las UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
ZŁOTNIKI
Lp Nazwa mpzp Nr Uchwały Rady Gminy Suchy Las  Data uchwalenia Dz. Urz. Woj. Wlkp.        z dnia, nr, poz. Mpzp obowiązuje od Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi Miejscowość Tekst uchwały Rysunek mpzp Legenda GeoTIFF GML Pokaż w Geoportal
1 Zmiana mpzp gm. Suchy Las we wsi Złotniki działka o nr ewid. 214/64 i 158/4 L/258/97 10.04.1997 z dnia 02.06.1997
nr. 11 poz. 85 
16.06.1997 1997 Działka we wsi Złotniki o nr ewid. 214/64 i 158/4   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
RYSUNEK MPZP W PDF
2 Mpzp wsi Złotniki rejon ul. Kochanowskiego LIII/276/97 26.06.1997 z dnia 23.07.1997
nr. 14 poz. 107 
6.08.1997 1997 Rejon ul. Kochanowskiego Plan przykryty planem nr 2A Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF OBOWIĄZUJE RYS. POD NR 2.1 - - - -
2A Mpzp Złotniki – Północny Zachód XXVII/302/20 10.12.2020 z dnia 29.12.2020
poz. 10149
29.01.2021 2020 Rejon ul. Kochanowskiego   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
2.1 Zmiana mpzp wsi Złotniki rejon ul. Kochanowskiego w gm. Suchy Las XIV/113/2003 28.08.2003 z dnia 17.10.2003
nr 163 poz 3047 
31.10.2003 2003 Rejon ul. Kochanowskiego Plan przykryty planem nr 2A Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF - - - -
2.2 Zmiana mpzp wsi Złotniki rejon ul. Kochanowskiego w gm. Suchy Las XXXVIII/330/2005 19.05.2005 z dnia 18.07.2005
 nr 108 poz 2998 
17.08.2005 2005 ul. Kochanowskiego Plan przykryty planem nr 2A Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF BEZ RYSUNKU - - - -
2.3 Zmiana mpzp wsi Złotniki rejon
ul. Kochanowskiego w gm. Suchy las na terenie działki o nr ewid. 411/1
XLIII/416/2001 15.06.2001 z dnia 25.06.2001
nr 77 poz 1404 
9.07.2001 2001 Złotniki rejon
ul. Kochanowskiego w gm. Suchy las na terenie działki o nr ewid. 411/1
Plan przykryty planem nr 2A Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF - - - -
2.4 Mpzp w miejscowości Złotniki na terenie działki o nr ewid. 429/7 XLIX/466/2001 15.11.2001 z dnia 03.12.2001
nr 149 poz 3111 
17.12.2001 2001 Działka o nr ewid. 429/7 Plan przykryty planem nr 2A Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF - - - -
3 Mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i aktywizacji gospodarczej
w Złotnikach, gm. Suchy Las
LXIV/339/98 04.06.1998 z dnia 03.08.1998
 nr 17 poz. 222 
17.08.1998 1998 Mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i aktywizacji gospodarczej w Złotnikach Obowiązuje w części nieobjętej planami nr od 3.1 do 3.4 Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
3.1 Zmiana mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i aktywizacji gospodaczej Złotniki, gm. Suchy Las XIX/171/99 19.11.1999 z dnia 26.11.1999
nr 84 poz. 1592 
10.12.1999 1999 Złotniki   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
3.2 Zmiana mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej i aktywizacji gospodarczej
w Złotnikach, gm Suchy Las
XXIV/217/2000 23.03.2000  dnia 04.05.2000
nr 28 poz. 325 
18.05.2000 2000 Złotniki   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF BEZ RYSUNKU - - GML -
3.3 Zmiana mpzp Złotniki rejon ul. Azaliowej LIV/514/2010 28.10.2010 z dnia 28.01.2011
nr 16 poz. 363 
11.02.2011 2010 ul. Azaliowa   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
3.4 Zmiana mpzp Złotniki rejon ul. Azaliowej III/13/2010  9.12.2010 z  dnia 28.01.2011
nr 16 poz. 366 
11.02.2011 2010 ul. Azaliowa   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF BEZ RYSUNKU - - GML -
4 Mpzp dla miejscowości Złotniki, rejon między ulicami Nektarową, Sosnową, Złotnicką i linią kolejową Poznań - Piła, do granicy miasta Poznania - zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gm. Suchy Las XVI/145/99 09.09.1999 z dnia 20.10.1999
nr 73 poz. 1441 
3.11.1999 1999 Rejon między ulicami Naktarową, Sosnową, Złotnicką i linią kolejową Poznań - Piła, do granicy mista Poznania  Obowiązuje w części nieobjętej planami nr od 4.1 do 4.3 Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF OBOWIĄZUJE RYS. POD NR 4.1 - - GML -
4.1 Zmiana mpzp dla miejsc. Złotniki rejon między ulicami Nektarową, Sosnową, Złotnicką i linią kolejową Poznań- Piła do granicy miasta Poznania X/91/2003 12.06.2003 z dnia 09.07.2003
nr 121 poz. 2260 
23.06.2003 2003 Rejon między ulicami Nektarową, Sosnową, Złotnicką i linią kolejową Poznań- Piła do granicy miasta Poznania   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
4.2 Mpzp w Złotnikach na terenie działek o nr ewid. 895/1, 895/2, 896 i 897 XLI/354/2005 18.08.2005 z dnia 22.09.2005
nr 139 poz. 3857 
22.10.2005 2005 Działki o nr ewid. 895/1, 895/2, 896 i 897   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
4.3 Zmiana mpzp dla miejscowości Złotniki rejon między ulicami Nektarową, Sosnową, Złotnicką i linią kolejową Poznań- Piła do granicy miasta Poznania XII/91/2007 30.08.2007 z dnia 26.10.2007
nr 152 poz. 3343 
25.11.2007 2007 Rejon między ulicami Nektarową, Sosnową, Złotnicką i linią kolejową Poznań- Piła do granicy miasta Poznania   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
5 Mpzp w Złotnikach dla działek o nr ewid. 104/3, 104/4, 105/2, 105/4 i 105/5 XXXV/343/2000 21.12.2000 z dnia 12.01.2001
nr 2 poz. 21 
26.01.2001 2000 Działki o nr ewid. 104/3, 104/4, 105/2, 105/5 Obowiązuje w części nieobjętej planem nr 5.1 Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
5.1 Zmiana mpzp w Złotnikach dla działek o nr ewid. 104/3, 104/4, 105/2, 105/4 i 105/5 XLV/438/2001 6.09.2001 z dnia 26.09.2001
nr 117 poz. 2256
10.10.2001 2001 Działki o nr ewid. 104/3, 104/4, 105/2, 105/5   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF BEZ RYSUNKU - - GML -
6 Zmiana mpzp terenów mieszkaniowo-usługowych w Złotnikach rej. Jelonek na terenie działki o nr ewid. 238/4 XXXV/346/2000 21.12.2000 z dnia 12.01.2001
nr 2 poz. 24 
26.01.2001 2000 Działka o nr ewid. 238/4  - teren. mieszkaniowo-usługowych w Złotnikach rej. Jelonek Obowiązuje w części nieobjętej planem nr 6.1 Złotniki/ Jelonek UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
6.1 Zmiana mpzp terenów mieszkaniowo-usługowych w Złotnikach rej. Jelonek na terenie działki o nr ewid. 238/4 XLIII/415/2001 15.06.2001 z dnia 25.06.2001
nr 77    poz. 1403 
9.07.2001 2001 Zmiany mpzp terenów mieszkaniowo-usługowych w Złotnikach rej. Jelonek na terenie działki o nr ewid. 238/4   Złotniki/ Jelonek UCHWAŁA MPZP W PDF BEZ RYSUNKU - - GML -
7 Zmiana - Mpzp w Złotnikach rej. Jelonek na terenie działek o nr ewid. 252, 258/2, 259 i 260  V/47/2003 30.01.2003 z dnia 28.02.2003
nr 30 poz. 574 
14.03.2003 2003 Rejon Jelonek na terenie działek o nr ewid. 252, 258/2, 259 i 260    Złotniki / Jelonek UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
8 Mpzp w Złotnikach rejon ul. Granicznej IX/80/2003 22.05.2003 z dnia 27.06.2003
nr 110 poz. 2034 
11.07.2003 2003 Rejon ul. Granicznej   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
9 Mpzp Złotniki na terenie działki o nr ewid. 362 XXX/264/2009 29.01.2009 z dnia 26.03.2009
nr 54 poz. 752 
25.04.2009 2009 Działka o nr ewid. 362 Obowiązuje w części nieobjętej planem nr 9.1 Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
9.1 Mpzp Jelonek - rejon ulic Nektarowej i Krótkiej XXXVI/403/21 27.08.2021 z dnia 20.09.2021 poz. 6991 21.10.2021 2021 Rejon ul. Nektarowej i Krótkiej   Jelonek UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
10 Mpzp Złotniki dla działek o nr ewid. 214/66, 214/67 i 214/90 XXXV/308/2009 28.05.2009 z dnia 16.07.2009
nr 138 poz. 2311 
15.08.2009 2009 Działki o nr ewid. 214/66, 214/67 i 214/90   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
11 Mpzp Złotniki dla działek o nr ewid. 214/13, 214/15, 214/19, 214/21 oraz części działek o nr ewid. 217 i 219 XXXVII/332/2009 16.07.2009 z dnia 15.09.2009
nr 168 poz. 2864 
15.10.2009 2009 Działki o nr ewid. 214/13, 214/15, 214/19, 214/21 oraz części działek o nr ewid. 217 i 219   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
12 Mpzp Jelonek dla działki o nr ewid. 263 XL/357/2009 24.09.2009 z dnia 19.11.2009
nr 203 poz. 3484 
19.12.2009 2009 Działka o nr ewid. 263   Jelonek UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
13 Mpzp Złotniki - rejon ul. Radosnej i Zielonej Xl/358/2009 24.09.2009 z dnia 26.11.2009
nr 209 poz. 3597 
26.12.2009 2009 Rejon ul. Radosnej i Zielonej Obowiązuje w części nieobjętej planami nr 13.1 Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
13.1 Mpzp w Złotnikach na terenie działek o numerach ewidencyjnych 295/12 i 295/13 XXV/269/20 29.10.2020 z dnia 04.11.2020 r. poz. 8213 04.12.2020 2020 rejon ul. Kwiatowej i Pawłowicckiej   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
14 Zmiana mpzp Złotniki na terenie pomiędzy ulicami Obornicką, Złotnicką, torami PKP, działką o nr ewid. 276/13 i ul. Łagiewnicką XI/87/11 25.08.2011 z dnia 11.10.2011
nr 270 poz. 4296 
10.11.2011 2011 Teren pomiedzy ulicami Obornicką, Złotnicką, torami PKP, działką o nr ewid. 276/13 i ul. Łagiewnicką Obowiązuje w części nieobjętej planami nr 14.1 i 14.2 Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
14.1 Mpzp Park Technologiczny - Pólnocny Wschód w Złotnikach XXII/243/16 05.10.2016 z dnia 16.11.2016              poz. 6983 30.11.2016 2016 Teren po zachodniej stronie ul. Obornickiej, pomiędzy ulicą Łagiewnicką a terenem LEROY MERLIN    Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
14.2 Mpzp w Złotnikach na terenie działek o numerach ewidencyjnych 276/10 i 276/11 XIII/163/19 28.11.2019 z dnia 17.12.2019 r. poz. 10957 16.01.2020 2019 Działki o nr ewid. 276/10 i 276/11   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
15 Mpzp w miejscowości Złotniki na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 276/14, 276/79 i 276/80  XXII/244/16 05.10.2016 z dnia 16.11.2016               poz. 6984 30.11.2016 2016 Teren przy linii kolejowej Poznań-Piła, po południowej stronie ul. Łagiewnickiej  Plan przykryty planem nr 15.1 Obowiązuje łącznie z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z dnia 10.11.2016 r. ogł. w  Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 16.11.2016 r. poz. 7008  Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
15.1 Mpzp Złotniki - rejon ulicy Łagiewnickiej XXXIX/442/21 25.11.2021 z dnia 10.12.2021 poz. 9732 10.01.2022 2021 Rejon ul. Łagiewnickiej   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
16 Mpzp Złotniki – tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej i leśne w rejonie ulicy Złotnickiej III/30/18 18.12.2018 r. z dnia 7.01.2019 r.
poz. 324
07.02.2019 2018 Rejon ul. Złotnickiej   Złotniki UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
ZŁOTKOWO
Lp Nazwa mpzp Nr Uchwały Rady Gminy Suchy Las  Data uchwalenia Dz. Urz. Woj. Wlkp.        z dnia, nr, poz. Mpzp obowiązuje od Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi Miejscowość Tekst uchwały Rysunek mpzp Legenda GeoTIFF GML Pokaż w Geoportal
1 Mpzp w miejscowości Złotkowo rejon pomiędzy ul. Pawłowską, torami PKP, południową granicą działki nr ewid. 72 i drogą krajową K 11 - zmiana planu ogólnego zp gminy Suchy Las XXXI/288/2000 05.10.2000  z dnia 30.11.2000
nr 83 poz. 1098 
14.12.2000 2000 Złotkowo rejon pomiędzy ul. Pawłowską, torami PKP, południową granicą działi nr ewid. 72 i drogą krajową K 11 Obowiązuje w części nieobjętej planem nr 1.1 Złotkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
1.1 Mpzp w Złotkowie na terenie działki o nr ewid. 66/18 XXVII/300/17 26.01.2017 z dnia 7.03.2017
poz. 1924
07.04.2017 2017 Złotkowo działka o nr ewid. 66/18 (pomiedzy linią kolejowa nr 354 a ul. Obornicką)   Złotkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
2 Mpzp dla działek o nr ewid. 63/5, 63/8, 63/10, 63/12, 63/14, 63/16 w Złotkowie XL/383/2001 15.03.2001 z dnia 29.03.2001
nr 30 poz. 473 
12.04.2001 2001 Działki o nr ewid. 63/5, 63/8, 63/10, 63/12, 63/14, 63/16   Złotkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
3 Mpzp w miejscowości Złotkowo na terenie działek o nr ewid. 33/2, 34/7, 34/8 XLII/403/2001 26.04.2001 z dnia 07.05.2001
nr 48 poz. 816 
21.05.2001 2001 Działki o nr ewid. 33/2, 34/7, 34/8   Złotkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
4 Mpzp Złotkowo - Południowy Wschód XLVIII/450/2001 18.10.2001 z dnia 15.11.2001
nr 139 poz. 2788 
29.11.2001 2001 Złotkowo - Południowy Wschód   Złotkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
5 Mpzp Złotkowo na terenie działek o nr ewid. 55/2 i 55/3 LII/503/2002 07.02.2002 z dnia 28.02.2002
nr 32 poz. 988 
14.03.2002 2002 Działki o nr ewid. 55/2 i 55/3   Złotkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
6 Mpzp w Golęczewie na terenie działek o nr ewid. 428/1, 428/2, 429/1 i 429/2 oraz  w Złotkowie na terenie działek o nr ewid. 83/2 i 85/1  X/76/2007 31.05.2007 z dnia 06.09.2007
 nr 128 poz. 2927 
5.10.2007 2007 Teren działek o nr ewid. 428/1, 428/2, 429/1 i 429/2 oraz teren działek o nr ewid. 83/2 i 85/1   Golęczewo
i Złotkowo 
UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
7 Mpzp Złotkowo rejon ul. Złotej i Gogulcowej XL/359/2009 24.09.2009 z dnia 19.11.2009
nr 203 poz. 3485 
19.11.2009 2009 Rejon ul. Złotej i Gogulcowej   Złotkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
8 Mpzp Złotkowo rejon ulic Obornickiej, Lipowej, Złotej i Sobockiej XXIV/211/12 30.08.2012 z dnia 12.10.2012
poz. 4292 
11.11.2012 2012 Rejon ulic Obornickiej, Lipowej, Złotej i Sobockiej   Złotkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
9 Mpzp Złotkowo - Centrum XXX/278/13 31.01.2013 z dnia 24.04.2013
poz. 3219 
24.05.2013 2013 Złotkowo - Centrum   Złotkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
10 Mpzp dla części wsi Złotkowo położonej w obrębie geodezyjnym Biedrusko w rejonie ulic Klonowej i Dębowej XXXIX/386/13 26.09.2013 z dnia 11.12.2013
poz. 7174 
10.01.2014 2013 Dla części wsi Złotkowo położonej w obrębie geodezyjnym Biedrusko w rejonie ulic Klonowej i Dębowej   Złotkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
11 Mpzp w Złotkowie, w rejonie węzła komunikacyjnego "Złotkowo" XIII/151/15 17.12.2015 z dnia 29.12.2015               poz. 8912 13.01.2016 2015 Rejon węzła komunikacyjnego Poznań-Północ   Złotkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
12 Mpzp Złotkowo, rejon ulicy Pawłowickiej - Wschód IV/43/19 21.01.2019 z dnia 21.02.2019               poz. 1981 23.03.2019 2019 Rejon ulicy Pawłowickiej Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Złotkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
GOLĘCZEWO
Lp Nazwa mpzp Nr Uchwały Rady Gminy Suchy Las  Data uchwalenia Dz. Urz. Woj. Wlkp.        z dnia, nr, poz. Mpzp obowiązuje od Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi Miejscowość Tekst uchwały Rysunek mpzp Legenda GeoTIFF GML Pokaż w Geoportal
1 Zmiana mpzp gminy Suchy Las we wsi Golęczewo działka nr ewid. 375/13 LV/291/97 18.09.1997 z dnia 15.10.1997
nr 20 poz. 170    
2.10.1997 1997 Działka we wsi Golęczewo nr ewid. 375/13   Golęczewo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
2 Mpzp w Golęczewie dla działki o nr ewid. 361 XXXV/344/2000 21.12.2000 z dnia 12.01.2001
nr 2 poz. 22 
26.01.2001 2000 Działka o nr ewid. 361   Golęczewo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
3 Mpzp Golęczewo - Północ LII/502/2002 07.02.2002 z dnia 28.02.2002
 nr 32 poz. 989 
14.03.2002 2002 Golęczewo - Północ Obowiązuje w części nieobjętej planem nr 3.1 Golęczewo  UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
3.1 Zmiana mpzp Golęczewo Północ dla działki o nr ewid. 248 i części działki o nr ewid. 246/7 XLI/370/2009 29.10.2009 z dnia 12.01.2010
nr 4 poz. 95 
11.02.2010 2009 Działki o nr ewid. 248 i części działki o nr ewid. 246/7   Golęczewo - Północ UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
4 Mpzp Golęczewo rejon ul. Lipowej LX/564/2002 22.08.2002 z dnia 27.09.2002
nr 118 poz. 3302 
11.10.2002 2002 Rejon ul. Lipowej   Golęczewo  UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
5 Mpzp na terenie działek o nr ewid. 325/19 i 325/14 w Golęczewie IX/82/2003 22.05.2003 z dnia 27.06.2003
nr 110 poz. 2036 
11.07.2003 2003 Teren działek o nr ewid. 325/19 i 325/14   Golęczewo  UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
6 Mpzp Golęczewo - Południe I X/75/2007 31.05.2007 z dnia 16.08.2007
nr 121 poz. 2819 
16.09.2007 2007 Golęczewo - Południe I Obowiązuje w części nieobjętej planem nr 6.1 Golęczewo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
6.1 Mpzp w Golęczewie na terenie działek o nr ewid. 278/1 i 278/3 XVIII/190/16 28.04.2016 z dnia 12.05.2016
poz. 3344
27.05.2016 2016 Teren dzialek o nr ewid. 278/1 i 278/3   Golęczewo
UCHWAŁA MPZP W PDF
RYSUNEK MPZP W JPG LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
7 Mpzp w Golęczewie na terenie działek o nr ewid. 428/1, 428/2, 429/1 i 429/2 oraz w Złotkowie na terenie działek o nr ewid. 83/2 i 85/1 X/76/2007 31.05.2007 z dnia 06.09.2007
nr 128 poz. 2927 
5.10.2007 2007 Teren działek o nr ewid. 428/1, 428/2, 429/1 i 429/2 oraz teren działek o nr ewid. 83/2 i 85/1   Golęczewo
i Złotkowo 
UCHWAŁA MPZP W PDF
RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
8 Mpzp Golęczewo rejon ul. Spokojnej XIX/155/2008 28.02.2008 z dnia 12.05.2008
nr 75 poz. 1440 
11.06.2008 2008 Rejon ul. Spokojnej   Golęczewo  UCHWAŁĄ MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
9 Mpzp Golęczewo Południe II XLVI/418/2010 25.02.2010 z dnia 13.05.2010
nr 95 poz. 1822 
12.06.2010 2010 Golęczewo - Południe II   Golęczewo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
10 Mpzp Golęczewo - Wschód XXXI/297/13 28.02.2013 z dnia 04.04.2013
poz. 2626 
4.05.2013 2013 Teren pomiędzy linią kolejową a drogą krajową nr 11 Obowiązuje w części nieobjętej planem nr 10.1 Golęczewo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
10.1 Mpzp Golęczewo - Wschód II XXXI/340/17 25.05.2017 z dnia 5.06.2017                poz. 4216 19.06.2017 2017 Teren pomiędzy linią kolejową a drogą krajową nr 11   Golęczewo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
11 Mpzp Golęczewo - Wschód I XXII/242/16 05.10.2016 z dnia 16.11.2016              poz. 6982 30.11.2016 2016 Teren po wschodniej stronie linii kolejowej Poznań-Piła i po południowej stronie ul. Dworcowej   Golęczewo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
12 Mpzp Golęczewo - węzeł przesiadkowy XXVI/298/16 19.12.2016 z dnia 5.01.2017                poz. 269 20.01.2017 2016 Teren pomiedzy dworcem kolejowym a ul. Czereśniową Wyrok WSA stwierdzający częściową nieważność uchwały Golęczewo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
CHLUDOWO
Lp Nazwa mpzp Nr Uchwały Rady Gminy Suchy Las  Data uchwalenia Dz. Urz. Woj. Wlkp.        z dnia, nr, poz. Mpzp obowiązuje od Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi Miejscowość Tekst uchwały Rysunek mpzp Legenda GeoTIFF GML Pokaż w Geoportal
1 Mpzp w Chludowie na terenie działek o nr ewid. 385/3, 385/4 i części działki o nr ewid. 388
- zmiana planu ogólnego zp gm. Suchy Las
XXXI/286/2000 05.10.2000 z dnia 25.10.2000 nr 73    poz. 982 
z dnia 28.11.2000 nr 81    poz. 1077
12.12.2000 2000 Teren działek o nr ewid. 385/3, 385/4 i części działki o nr ewid. 388 - ZKP   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
2 Mpzp w Chludowie dla działki o nr ewid. 176 XXXV/345/2000 21.12.2000 z dnia 12.01.2001
nr 2 poz. 23 
26.01.2001 2000 Działka o nr ewid. 176   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
3 Mpzp dla działek o nr ewid. 111/2, 111/3 i 111/6 w Chludowie XL/382/2001 15.03.2001 z dnia 29.03.2001
nr 30 poz 472 
12.04.2001 2001 Działki o nr ewid. 111/2, 111/3, 111/6   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
4 Mpzp Chludowo na terenie działki o nr ewid. 264/5 LV/525/2002 28.03.2002 z dnia 05.06.2002
nr 77 poz. 1995 
19.06.2002 2002 Działka o nr ewid. 264/5   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
5 Mpzp Chludowo na terenie działki o nr ewid. 404 LX/563/2002 22.08.2002 z dnia 27.09.2002
nr 118 poz 3301 
11.10.2002 2002 Działka o nr ewid. 404   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
6 Mpzp w Chludowie na terenie działki o nr ewid. 101/3 i części działki o nr ewid. 101/4 (rejon ul. Cmentarnej) XIV/112/2003 28.08.2003 z dnia 17.10.2003
nr 163 poz 3046 
31.10.2003 2003 Teren działki o nr ewid. 101/3 i części działki o nr ewid. 101/4 (rejon ul. Cmentarnej)   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
7 Mpzp terenów aktywizacji gospodarczej i usług komunikacyjnych w Chludowie XXIX/245/2004 26.08.2004 z dnia 28.09.2004
nr 143 poz. 2953 
12.10.2004 2004 Teren aktywizacji gospodarczej i usług komunikacyjnych   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
8 Zmiana mpzp wsi Chludowo działki o nr ewid. 360/1, 360/2, 360/3 XXXVIII/328 19.05.2005 z dnia 18.07.2005
 nr 108 poz. 2996 
17.08.2005 2005 Działki o nr ewid. 360/1, 360/2, 360/3   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
9 Mpzp w miejsc. Chludowo na terenie działek o nr ewid. 521/1, 521/2, 522, 523, 524/1 i 524/2 XXXIX/340/2005 16.06.2005 z dnia 26.07.2005
nr 113 poz. 3058 
25.08.2005 2005 Działek o nr ewid. 521/1, 521/2, 522, 523, 524/1 i 524/2 Obowiązuje w części nieobjętej planem nr 16 Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
10 Mpzp w miejsc. Chludowo na terenia działki o nr ewid. 231/2 LVII/500/2006 21.09.2006 z dnia 24.11.2006
nr 180 poz 4213 
24.12.2006 2006 Działak o nr ewid. 231/2 Plan przykryty planem nr 12.1 Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF - - GML -
11 Zmiana mpzp Chludowo na ter. działek o nr ewid. 107 i 109 XXXII/287/2009 26.03.2009 z dnia 20.05.2009
nr 103 poz. 1634 
19.06.2009 2009 Działki o nr ewid. 107 i 109   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
12 Mpzp Chludowo rejon ul. Za Parkiem XLVI/417/10 25.02.2010 z dnia 13.05.2010
nr 95 poz 1821 
12.06.2010 2010 Rejon ul. Za Parkiem Obowiązuje w części nieobjętej planem nr 12.1 i 21 Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
12.1 Mpzp Chludowo – rejon ulicy Za Parkiem II XLIV/488/18  19.04.2018 z dnia 11.05.2018 r.
poz. 4102
25.05.2018 2018 Rejon ul. Za Parkiem   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
13 Zmiana mpzp Chludowo- Południowy Wschód rejon pomiędzy ulicami Polną, Zapłocie, Łagiewnicką wraz z terenami przyległymi do tych ulic a granicą poligonu V/25/11 24.02.2011 z dnia 19.04.2011
nr 106 poz. 1775 
19.05.2011 2011 Rejon pomiędzy ulicami Polną, Zapłocie, Łagiewnicką wraz z terenami przyległymi do tych ulic a granicą poligonu   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
14 Mpzp w Chludowie na terenie części działki o nr ew. 204/1 XII/99/11 29.09.2011 z dnia 02.11.2011
nr 294 poz. 4749 
2.12.2011 2011 Teren części działki o nr ew. 204/1   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
15 Mpzp Chludowo - rejon ul. Szkolnej XXVII/241/12 25.10.2012 z dnia 19.12.2012
poz. 6333 
18.01.2013 2012 Rejon ul. Szkolnej, Kościelnej, Rynek Obowiązuje w części nieobjętej planem nr 15.1 Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
15.1. Zmiana mpzp Chludowo - rejon ulicy Szkolnej XXII/226/16 29.09.2016 z dnia 16.11.2016
poz. 6981
30.11.2016 2016 Rejon ul. Szkolnej, Kościelnej   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W JPG LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
16 Mpzp Chludowo na terenie działek o nr ewid. 520/1, 520/2, 521/1, 521/2, 522/1, 527/1 XXX/279/13 31.01.2013 z dnia 25.03.2013
poz. 2470 
8.04.2013 2013 Teren działek o nr ewid. 520/1, 520/2, 521/1, 521/2, 522/1, 527/1   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
17 Mpzp w Chludowie na terenie pomiędzy drogą krajową na 11, granicą sołectw Chludowo i Golęczewo, torami kolejowymi oraz granicą z Gminą Oborniki - część A XXXIII/310/13 21.03.2013 z dnia 10.05.2013
poz. 3446 
9.06.2013 2013 Teren pomiędzy drogą krajową na 11, granica sołectw Chludowo i Golęczewo, torami kolejowymi oraz granicą z Gminą Oborniki - część A   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
18  Mpzp Chludowo – rejon ulic Kościelnej i Maniewskiej XLVI/499/14 24.04.2014 z dnia 17.06.2014
poz. 3628   
1.07.2014 2014 Rejon ulic Kościelnej i Maniewskiej Obowiązuje w części nieobjętej planem nr 21 Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
19 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chludowo na terenie działek o numerach ewidencyjnych 363/5 i 363/6 IV/29/15 26.02.2015 z dnia  8.04.2015
poz. 2248
22.04.2015 2015 Teren działek o numerach ewid. 363/5 i 363/6   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
20 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Chludowo – rejon ulicy Golęczewskiej XXXIX/445/17 14.12.2017. z dnia 8.01.2018
poz. 418
09.02.2018 2018 Obszar w rejonie  PSZOK przy ul. Goleczewskiej   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
21 Mpzp Chludowo - rejon ulicy Maniewskiej XXXIII/372/21 27.05.2021 z dnia 17.06.2021 poz. 4906 18.07.2021 2021 Rejon ulicy Maniewskiej   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
22 Mpzp Chludowo - Północny Zachód - etap I XXXIII/373/21 27.05.2021 z dnia 17.06.2021 poz. 4917 02.07.2021 2021 Rejon ulicy Wspólnej i Wargowskiej   Chludowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
ZIELĄTKOWO
Lp Nazwa mpzp Nr Uchwały Rady Gminy Suchy Las  Data uchwalenia Dz. Urz. Woj. Wlkp.        z dnia, nr, poz. Mpzp obowiązuje od Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi Miejscowość Tekst uchwały Rysunek mpzp Legenda GeoTIFF GML Pokaż w Geoportal
1  Mpzp miejsc. Zielątkowo rejon ul. Szkolnej, Leśnej i Dworcowej XLIV/425/2001 12.07.2001 z dnia 30.07.2001
nr 89 poz. 1762 
13.08.2001 2001 Rejon ulic Szkolnej, Leśnej i Dworcowej Obowiązuje w części nieobjętej planami nr 1.1, 1.2 i 1.3 Zielątkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
1.1 Zmiana mpzp miejsc. Zielątkowo rejon ul. Szkolnej, Leśnej i Dworcowej na terenie działki o nr ewid. 67/2 oraz części działek o nr ewid. 64/6, 65, 66 i 67/10 LIV/466/2006 22.06.2006 z dnia 20.11.2006
nr 176 poz. 4066 
20.12.2006 2006 rejon ul. Szkolnej, Leśnej i Dworcowej na terenie działki o nr ewid. 67/2 oraz części działek o nr ewid. 64/6, 65, 66 i 67/10   Zielątkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
1.2 Zmiana mpzp miejscowości Zielątkowo rejon
ul. Szkolnej, Leśnej i Dworcowej na terenie pomiędzy ulicą Dworcową, działką o nr ewid. 18, północną granicą planu oraz granicą sołectw Zielątkowo i Chludowo
L/464/2010 24.06.2010 z dnia 31.08.2010
nr 174 poz. 3277 
30.09.2010 2010 Rejon ul. Szkolnej, Leśnej i Dworcowej na terenie działki o nr ewid. 67/2 oraz części działek o nr ewid. 64/6, 65, 66 i 67/10   Zielątkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
1.3 Mpzp w Zielątkowie na terenie działek o nr ewid.: 113/3 i 113/4 XLIV/478/14 27.02.2014 z dnia 6.05.2014
poz. 2946  
20.05.2014 2014 Działki o nr ewid.: 113/3 i 113/4   Zielątkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
2 Zmiana mpzp w Zielątkowie dla działek o nr ewid. 210/3 i 210/4 XXXVI/348/13 27.06.2013 z dnia 11.09.2013
poz. 5167 
25.09.2013 2013 Działki o nr ewid. 210/3 i 210/4   Zielątkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
3 Mpzp Zielątkowo - Północny Wschód - etap I XXXIII/374/21 27.05.2021 z dnia 17.06.2021 poz. 4907 02.07.2021 2021 Rejon ul. Pogodnej i Wspólnej   Zielątkowo UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
BIEDRUSKO
Lp Nazwa mpzp Nr Uchwały Rady Gminy Suchy Las  Data uchwalenia Dz. Urz. Woj. Wlkp.        z dnia, nr, poz. Mpzp obowiązuje od Rok uchwalenia Teren objęty mpzp Uwagi Miejscowość Tekst uchwały Rysunek mpzp Legenda GeoTIFF GML Pokaż w Geoportal
1 Mpzp Biedruska rejon ul. Zjednoczenia
i Chludowskiej, gm. Suchy Las
XXIV/213/2000 23.03.2000 z dnia 04.05.2000
nr 28 poz. 324 
18.05.2000 2000 Rejon ul. Zjednoczenia
i Chludowskiej
Obowiązuje w części nieobjętej planami nr od 1.1 do 1.6 Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
1.1 Zmiana mpzp Biedruska rejon ul. Zjednoczenia i Chludowskiej gm. Suchy Las LVI/490/2006 31.08.2006 z dnia 09.10.2006
nr 156 poz. 3716 
23.10.2006 2006  Rejon ul. Zjednoczenia
i Chludowskiej
  Biedrusko  UCHWAŁA MPZP W PDF OBOWIĄZUJE RYS. POD NR 1 - - GML -
1.2 Mpzp Biedrusko dla działek o nr ewid. 89/1, 14/1, 19, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6, 89/7, 89/8, 89/9 oraz dla części działek o nr ewid. 3/6, 10, 16, 34, 39, 89/2 i 89/10 XXVI/220/2008 30.10.2008 z dnia 09.12.2008 
nr 228 poz. 3814 
8.01.2009 2008 Działki o nr ewid. 89/1, 14/1, 19, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6, 89/7, 89/8, 89/9 oraz dla części działek o nr ewid. 3/6, 10, 16, 34, 39, 89/2 i 89/10   Biedrusko  UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
1.3 Mpzp Biedrusko na terenie działek o nr ewid. 3/2 i 97 XVIII/153/12 23.02.2012 z dnia 07.05.2012
poz. 2048 
6.06.2012 2012 Działki o nr ewid. 3/2 i 97   Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
1.4 Mpzp Biedrusko - Kościół XXXI/338/17 25.05.2017 z dnia 5.06.2017                 poz. 4215 19.06.2017 2017 Teren od strony ulicy Chludowskiej    Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
1.5 Mpzp w Biedrusku na terenie działki o nr ewid. 95 III/31/18 18.12.2018 z dnia 07.01.2019
poz. 325
07.02.2019 2018 Działka o nr ewid. 95   Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
1.6 Mpzp Biedrusko - Centrum  XI/141/19  26.09.2019 z dnia 03.10.2019 poz. 8261 03.11.2019 2019 Rejon ul. Zjednoczenia
i Chludowskiej
  Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
2 Mpzp Biedrusko - rejon II, gm. Suchy Las XXXIV/327/2000 07.12.2000 z dnia 15.12.2000
nr 89, poz. 1181 
29.12.2000 2000 Biedrusko - rejon II Obowiązuje w części nieobjętej planami nr 2.1, 2.2, 2.3 Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
2.1 Zmiana mpzp Biedrusko - rejon II , gm. Suchy Las XLIII/414/2001 15.06.2001 z dnia 25.06.2001
nr 77, poz. 1402 
9.07.2001 2001 Biedrusko - rejon II   Biedrusko  UCHWAŁA MPZP W PDF OBOWIĄZUJE RYS. POD NR 2 - - GML -
2.2 Zmiana mpzp Biedrusko rejon II gm. Suchy Las dla działki o nr ewid. 14/8 oraz dla części o nr ewid. 15 XLIII/384/2009 26.11.2009 z dnia 24.02.2010
nr 24 poz. 699 
14.03.2010 2009  Działki o nr ewid. 14/8 oraz dla części o nr ewid. 15   Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
2.3 Mpzp Biedrusko – rejon ulic Kasztanowej, Chludowskiej, Poznańskiej i 7 Pułku Strzelców Konnych – część I XXXVIII/423/21 28.10.2021 z dnia 30.11.2021, poz. 9052 31.12.2021 2021 rejon ulic Kasztanowej, Chludowskiej, Poznańskiej i 7 Pułku Strzelców Konnych   Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
2.4 Mpzp Biedrusko – rejon ulic Kasztanowej, Chludowskiej, Poznańskiej i 7 Pułku Strzelców Konnych – część II XLVI/527/22 23.05.2022 z dnia 24.06.2022, poz. 4814 25.07.2022 2022 rejon ulic Kasztanowej, Chludowskiej, Poznańskiej i 7 Pułku Strzelców Konnych   Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
3 Mpzp Biedrusko na terenie działki o nr ewid. 47/2 LX/562/2002 22.08.2002 z dnia 27.09.2002
nr 118 poz. 3300 
11.10.2002 2002 Działka o nr ewid. 47/2   Biedrusko  UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
4 Mpzp Biedrusko na terenie części działki o nr ewid. 52 LXI/572/2002 12.09.2002 z dnia 08.10.2002
nr 121 poz 3381 
22.10.2002 2002 Część działki o nr ewid. 52 Obowiązuje w części nieobjętej planem nr 4.1  Biedrusko  UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
4.1 Mpzp Biedrusko - Cmentarz V/66/19 21.02.2019 z dnia 05.03.2019
poz 2492 
05.04.2019 2019 Działka o nr ewid. 52/1   Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
5 Mpzp na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu - Biedrusko V/48/2003 30.01.2003 z dnia 28.02.2003
nr 30 poz. 575 
14.03.2003 2003 Teren Obszaru Chronionego Krajobrazu - Biedrusko Obowiązuje w części nieobjętej planami nr 5.1 i 5.2 Biedrusko  UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
5.1 Mpzp dla strefy ochronnej wokół terenu zamkniętego – kompleksu wojskowego K-8637 w obrębie geodezyjnym Biedrusko XXXVII/414/17 26.10.2017 z dnia 20.11.2017
poz. 7509 
5.12.2017 2017 Południowo-wschodnia część terenu Obszaru Chronionego Krajobrazu - Biedrusko   Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
5.2 Mpzp dla terenu zamkniętego, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 1, 459 i 472 w obrębie geodezyjnym Biedrusko VI/90/19 28.03.2019 z dnia 05.04.2019
poz. 3564
20.04.2019 2019 Działki o nr ewid.: 1, 459 i 472   Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
6 Mpzp w obrębie Biedrusko na terenie działek o nr ewid. 219L/6, 219L/7, 219L/8, 219L/9, 219L/10, 219L/11, 219L/12, 219L/13, 219L/14, 219L/15, 219L/16, 219L/17, 219L/18, 219L/19 oraz części działek o nr ewid. 9 i 219L/5 IX/81/2003 22.05.2003 z dnia 27.06.2003
nr 110 poz. 2035 
11.07.2003 2003 Teren działek o nr ewid. 219L/6, 219L/7, 219L/8, 219L/9, 210L/10, 219L/11, 219L/12, 219L/13, 219L/14, 219L/15, 219L/16, 219L/17, 219L/18, 219L/19 oraz część działek o nr ewid. 9 i 219L/5 Obowiązuje w części nieobjętej planem nr 6.1 Biedrusko  UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
6.1  Mpzp w obrębie geodezyjnym Biedrusko na terenie obejmującym działki o numerach ewidencyjnych: 333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5  XVII/212/20 23.04.2020 z dnia 13.05.2020         poz. 4140 13.06.2020 2020 działki ewid. o nr:  333/1, 333/2, 333/3, 333/4, 333/5   Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
7 Mpzp Biedrusko - P.O.D. LVII/499/2006 21.09.2006 z dnia 24.11.2006
nr 180 poz. 4212 
24.12.2006 2006 Biedrusko - P.O.D.   Biedrusko  UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
8 Mpzp w miejscowości Biedrusko na terenie działki  o nr ewid. 27/4                                               LVII/501/2006 21.09.2006 z dnia 14.11.2006 
nr 172 poz. 3973 
14.12.2006 2006 Działka o nr ewid. 27/4 UTRATA WAŻNOŚCI Biedrusko  OBOWIĄZUJE UCHWAŁA POD NR 8.1 OBOWIĄZUJE RYSUNEK POD NR 8.1 - - - -
8.1 Zmiana mpzp w miejscowości Biedrusko na terenie działki o nr ewid. 27/4 IX/85/15 27.08.2015 z dnia 7.09.2015
poz. 5156
8.10.2015 2015 Działki powstałe po podziale działki o nr ewid. 27/4   Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W JPG LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
9 Mpzp w miejscowości Biedrusko na terenie działek o nr ewid. 35, 36/1, 36/2 i części działki o nr ewid. 34 XI/79/2007 28.06.2007 z dnia 06.09.2007
nr 128 poz. 2935 
5.10.2007 2007  Działki o nr ewid. 35, 36/1, 36/2 i części działki o nr ewid. 34 Obowiązuje w części nieobjętej planem nr 9.1 Biedrusko  UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
9.1 Zmiana mpzp Biedrusko na terenie działek
o nr ewid. 35 36/1, 36/2 i części działki o nr ewid. 34
V/26/11 24.02.2011 z dnia 26.04.2011
nr 113 poz. 1899 
26.05.2011 2011  Działki o nr ewid. 35, 36/1, 36/2 i części działki o nr ewid. 34   Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
10 Mpzp Biedrusko dla działki o nr ewid. 13/10 XXXIX/354/2009 17.09.2009 z dnia 05.11.209
nr 189 poz. 3251 
19.12.2009 2009 Działka o nr ewid. 13/10   Biedrusko  UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
11 Mpzp Biedrusko na terenie działki o nr ewid. 29 IV/16/11 20.01.2011 z dnia 26.04.2011
nr 113 poz. 1897 
26.05.2011 2011 Działka o nr ew. 29   Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
12 Mpzp Biedrusko rejon ul. Ogrodowej
i Powstańców Wlkp 
XXIII/204/12 05.07.2012 z dnia 11.09.2012
poz. 3808 
11.10.2012 2012 Rejon ul. Ogrodowej
i Powstańców Wlkp 
  Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
12.1 Mpzp w Biedrusku na terenie działek
o numerach ewidencyjnych 44/12 i 44/13
XXXIII/375/21 27.05.2021 r. z dnia 22.06.2021 poz. 4980 23.07.2021 2021 Rejon ul. Ogrodowej
i Powstańców Wlkp 
  Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
13 Mpzp Biedrusko - rejon ulic 1 Maja, Świerczewskiego i Ogrodowej XXXIV/317/13 25.04.2013 z dnia 28.06.2013
poz. 4200 
12.07.2013 2013 Rejon ulic 1 Maja, Świerczewskiego i Ogrodowej Obowiązuje łącznie z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego  z dnia 12.06.2013 r. , ogł w Dz. Urz. Woj. Wlkp.z dnia 18.06.2013r. poz. 4061 Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
14 Zmiana mpzp w miejscowości Biedrusko dla działki o numerze ewidencyjnym 45/2 L/518/14 28.08.2014 z dnia 8.10.2014
poz. 5161  
22.10.2014 2014 Działka o nr ewid. 45/2   Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
15 Mpzp w Biedrusku na terenie działki o nr ewid. 32 IV/30/15 26.02.2015 z dnia 8.04.2015
poz. 2249
22.04.2015 2015 Teren działki o nr ewid. 32 Obowiązuje łącznie z Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody Wielkopolskiego z dnia 1.04.2015 r. ogł. w  Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 9.04.2015 r. poz. 2278    Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL
16 Mpzp Biedrusko – rejon ulicy 7 Pułku
Strzelców Konnych
XLVII/516/18  30.08.2018 z dnia 17.09.2018 r.
poz. 7084
02.10.2018 2018 Teren działek o nr ewid.: 13/24 i 13/25   Biedrusko UCHWAŁA MPZP W PDF RYSUNEK MPZP W PDF LEGENDA RYSUNEK MPZP GEOTIFF  GML GEOPORTAL