Legenda
dla planu zatwierdzonego uchwałą nr XXXI/338/17 z dn. 25.05.2017 r.

OGÓLNE
Granica planuNieprzekraczalna linia zabudowyLinia wymiarowa
 
PRZEZNACZENIA TERENU
Teren zabudowy usługowej - kultu religijnego
 
POZOSTAŁE OZNACZENIA
Lokalizacja istniejącego rowu melioracyjnego