Legenda
dla planu zatwierdzonego uchwałą nr XI/141/19 z dn. 26.09.2019 r.

OGÓLNE
Granica planuNieprzekraczalna linia zabudowyLinia wymiarowa
 
PRZEZNACZENIA TERENU
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnejTeren infrastruktury technicznej - elektroenergetykaTeren zabudowy usługowej
Tereny publicznych ciągów pieszychTeren zieleni urządzonejTereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami
Tereny dróg publicznych klasy dojazdowej