Legenda
dla planu zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/354/2009 z dn. 17.09.2009 r.

OGÓLNE
Granica planuNieprzekraczalna linia zabudowyLinia wymiarowa
 
PRZEZNACZENIA TERENU
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnejTereny zieleni urządzonejTereny dróg publicznych
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 
POZOSTAŁE OZNACZENIA
Proponowane podziały na działki budowlane