Legenda
dla planu zatwierdzonego uchwałą nr XXIII/204/12 z dn. 05.07.2012 r.

OGÓLNE
Granica planuObowiązująca linia zabudowyNieprzekraczalna linia zabudowy
Linia wymiarowa
 
PRZEZNACZENIA TERENU
tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnejteren publicznego ciągu pieszo - jezdnegotereny publicznych dróg dojazdowych
teren zieleni urządzonej