Legenda
dla planu zatwierdzonego uchwałą nr XXXIV/317/13 z dn. 25.04.2013 r.

OGÓLNE
Granica planuNieprzekraczalna linia zabudowyLinia wymiarowa
 
PRZEZNACZENIA TERENU
Tereny zabudowy usługowejTereny zabudowy mieszkniowej wielorodzinnej z usługamiTeren zabudowy usług oświaty
Tereny zabudowy mieszkniowej wielorodzinnejTereny dróg wewnętrznychTeren drogi publicznej klasy drogi głównej
Teren drogi publicznej klasy drogi dojazdowejTeren ciągu pieszo-jezdnegoTeren zamkniety
Teren infrastruktury technicznej - elektroenergetykaTeren usług sportu i rekreacji
 
POZOSTAŁE OZNACZENIA
Obiekty ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytkówStrefy ochronne urządzeń technicznych regionalnego węzła łączniści Poznań