Legenda
dla planu zatwierdzonego uchwałą nr L/518/14 z dn. 28.08.2014 r.

OGÓLNE
Granica planuNieprzekraczalna linia zabudowyLinia wymiarowa
 
PRZEZNACZENIA TERENU
Tereny zieleni urządzonejZabudowa usługowaTereny dróg wewnętrznych
Teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem lokalizacji obsługi komunikacji samochodowejTereny ciągów pieszychTereny infrastruktury technicznej - elektroenergetyka
Tereny dróg publicznych klasy dojazdowejTereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejTeren zieleni urządzonej z obiektami i urządzeniami kanalizacji deszczowej
 
POZOSTAŁE OZNACZENIA
Granica Obszaru Chronionego Krajobrazu BiedruskoGranica obszaru Natura 2000 PLH30001 BiedruskoStrefa z zakazem lokalizacji świetlnych i podświetlanych urządzeń reklamowych i szyldów
Ogrodzenie pełne od strony terenu zamkniętegoKolektor odwadniający dn 400mmKolektor sanitarny dn 300mm
Zieleń izolacyjnaOrientacyjne podziały działek
Legenda
dla planu zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/353/2009 z dn. 17.09.2009 r.

OGÓLNE
Granica planu
 
PRZEZNACZENIA TERENU
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Tereny zabudowy usługowej
Tereny dróg wewnętrznychTereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem lokalizacji obiektów obsługi komunikacji samochodowej Tereny dróg publicznych
Tereny dróg wewnętrznych, przeznaczone dla ruchu pieszego Tereny obiektów i urządzeń elektroenergetycznychTereny zieleni urządzonej
Tereny zieleni urządzonej z obiektami i urządzeniami kanalizacji deszczowejTereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej