Legenda
dla planu zatwierdzonego uchwałą nr IV/30/15 z dn. 26.02.2015 r.

OGÓLNE
Granica planuNieprzekraczalna linia zabudowyLinia wymiarowa
 
PRZEZNACZENIA TERENU
Teren drogi wewnętrznejTeren wewnętrznego ciągu pieszegoTeren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługamiTeren zabudowy usługowejTeren elektroenergetyki
Teren sportu i rekreacji wraz z zabudową usługowąTeren infrastruktury technicznejTeren drogi publicznej dojazdowej
Teren zieleni urządzonej wraz z zabudową usługowąTeren parkingu wraz z zieleną urządzoną
 
POZOSTAŁE OZNACZENIA
Strefa oddziaływania od lini elektroenergetycznej średniego napięciaGranica obszaru Natura 2000 - "Biedrusko"Strefa zagospodarowania zielenią
Zespół stanowisk archeologicznychPasy zieleni izolacyjnejLinia elektroenergetyczna SN
Strefa ochrony sanitarnej cmentarzaOrientacyjne linie podziału wewnętrznego