Legenda
dla planu zatwierdzonego uchwałą nr V/66/19 z dn. 21.02.2019 r.

OGÓLNE
Granica planuNieprzekraczalna linia zabudowyLinia wymiarowa
 
PRZEZNACZENIA TERENU
Teren cmentarzaTereny zieleni urządzonej z parkingamiTeren drogi wewnętrznej
Teren zieleni urządzonej
 
POZOSTAŁE OZNACZENIA
Granica Obszaru Chronionego Krajobrazu BiedruskoLinia teletechniczna (łączności specjalnej ROA Poznań)Ogrodzenie terenu cmentarza