Legenda
dla planu zatwierdzonego uchwałą nr XXXVII/414/17 z dn. 26.10.2017 r.

OGÓLNE
Granica planuLinia wymiarowa
 
PRZEZNACZENIA TERENU
Tereny dróg publicznych, klasy głównejTereny wód powierzchniowych śródlądowychLasy
Lasy w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
 
POZOSTAŁE OZNACZENIA
Granica Obszaru Chronionego Krajobrazu BiedruskoPas technologiczny dla linii elektroenergetycznejGranica Obszaru Natura 2000 Biedrusko PLH300001
Pas ochronny dla projektowanej linii radiowejStrefa lokalizacji kładki pieszo-rowerowejGranica obszaru, na którym prawdopodobieństwo powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat
Strefa ochronna wokół terenu zamkniętego zlokalizowanego poza planemArcheologiczna strefa ochrony konserwatorskiejLinie elektroenergetyczne średniego napięcia 15kV
Granica terenu zamkniętego zlokalizowanego poza granicami planuGranica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią/obszaru, na którym prawdopodobieństwo powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 latGranica obszaru, na którym prawdopodobieństwo powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat
Szlak turystyczny Nadwarciański Szlak RowerowyPomniki przyrodyProjektowana linia radiowa SLR Poznań-Piątkowo RTCN Gniezno Wągrowiec