Legenda
dla planu zatwierdzonego uchwałą nr XVII/212/20 z dn. 23.04.2020 r.

OGÓLNE
Granica planuNieprzekraczalna linia zabudowyLinia wymiarowa
 
PRZEZNACZENIA TERENU
Teren infrastruktury technicznejTeren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
 
POZOSTAŁE OZNACZENIA
Granica specjalnego obszaru ochrony siedlisk Biedrusko PLH300001