Legenda
dla planu zatwierdzonego uchwałą nr IX/85/15 z dn. 27.08.2015 r.

OGÓLNE
Granica planuNieprzekraczalna linia zabudowyLinia wymiarowa
 
PRZEZNACZENIA TERENU
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ I USŁUGOWEJTEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - KANALIZACJATEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ELEKTROENERGETYKI
TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJTEREN CIĄGÓW PIESZYCHTEREN DROGI WEWNĘTRZNEJ - CIĄG PIESZO-JEZDNY
TEREN DROGI WEWNĘTRZNEJ - PLACUTEREN DRÓG WEWNĘTRZNYCHTERENY ZIELENI URZĄDZONEJ
TEREN WÓD POWIERZCHNIOWYCH - STAWY
 
POZOSTAŁE OZNACZENIA
PAS TECHNOLOGICZNY LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ SN 15 kVGRANICA STREFY OCHRONY W ZAKRESIE TERENU OCHRONY POŚREDNIEJ KOMUNALNEGO UJĘCIA WODYGRANICE SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK NATURA 2000 "BIEDRUSKO"
LINIA ELEKTROENERGETYCZNA SN 15 kV
Legenda
dla planu zatwierdzonego uchwałą nr LVII/501/2006 z dn. 21.09.2006 r.

OGÓLNE
Granica planuNieprzekraczalna linia zabudowyLinia wymiarowa
 
PRZEZNACZENIA TERENU
Terenuy sportu i rekreacjiTereny ciągów pieszychTereny zieleni urządzonej
Tereny zabudowy usługowejTeren urządzeń wodnych - grobla z drogą wewnętrznąTereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Tereny placu wewnetrznegoTereny dróg wewnętrznychTereny urządzeń elektroenergetycznych
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowejTereny wód powiechrzniowych - stawy
 
POZOSTAŁE OZNACZENIA
Granica terenu ochrony pośredniej ujęcia wodyObiekty przeznaczone do likwidacjiStrefa oddziaływania linii energetycznej
Linia energetyczna