Legenda
dla planu zatwierdzonego uchwałą nr V/26/11 z dn. 24.02.2011 r.

OGÓLNE
Granica planuNieprzekraczalna linia zabudowyObowiązująca linia zabudowy
Linia wymiarowa
 
PRZEZNACZENIA TERENU
Teren drogi publicznej klasy dojazdowejTeren zieleni izolacyjnej oraz infrastruktury technicznejTeren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług
Teren placu publicznegoTeren infrastrutury technicznej - elektroenergetykiTeren drogi publicznej klasy lokalnej