Legenda
dla planu zatwierdzonego uchwałą nr XI/79/2007 z dn. 28.06.2007 r.

OGÓLNE
Granica planuNieprzekraczalna linia zabudowyLinia wymiarowa
 
PRZEZNACZENIA TERENU
Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - usługowejTeren zieleni urządzonejTeren dróg wewnętrznych
Teren infrastruktury technicznejTeren dróg publicznychTereny urządzeń elektroenergetycznych
 
POZOSTAŁE OZNACZENIA
Strefa ochronna napowietrznej linii elektroenergetycznej